Historia

POCZĄTKI…

W dniu 1 kwietnia 1954 roku zostały podpisane przez Zarząd Koła umowy dzierżawne na obwód łowiecki nr 35 [ obecnie nr 95 ] o pow. 7 390 ha oraz na ob. łow. nr 32 [ obecnie nr 19s ] o pow. 7 040 ha.

Od tego czasu liczy się statutowa działalność naszego Koła.

A zanim doszło do podpisania umów dzierżawnych było tak…

Już w pierwszym roku po wyzwoleniu osadnicy-myśliwi zrzeszają się w Powiatowym Kole Łowieckim w Sławnie, które istniało do końca 1948 r. Od 1 stycznia 1949 r. na terenie Sławna powstaje Stowarzyszenie Myśliwych „Jurand ze Spychowa”. W 1953 r. powstają Koła nr 1,2 i 3 w Sławnie oraz trzy koła zamiejscowe. Powiatowa Rada Łowiecka w Sławnie przydziela członków PZŁ do poszczególnych kół.
Do koła nr 2 przydzieleni zostali następujący myśliwi: Leopold Szewczykowski – Sławno, Ignacy Paczkowski – Sławno, Jan Cichoński – -Sławno, Stefan Kurowski – Redęcino, Stanisław Grabowski – Baniewo, Plemkun – Wiekowo, Afuasik – Sławno, Szczygieł – Pomiłowo, ? Jan Kos – Gwiazdówko, I. Szymański – Korzybie, Garbada, Zapolski, Żbik.

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołano Zarząd Koła w składzie:

Leopold Szewczykowski – prezes

Ignacy Paczkowski – łowczy

Jan Cichoński – sekretarz.

Przyjęto również nazwę koła „Leśna Polana”, a także podpisano Statut Zarządu Koła.

Wydzierżawione obwody były niezagospodarowane. Brak w nich było urządzeń łowieckich. Zagospodarowanie tychże łowisk stanowiło problem, który szybko został przez zarząd rozwiązany. W obwodzie nr 35 postawiono wiele paśników, piwnic i ambon. W te prace bardzo zaangażował się kol. J. Cichoński – sekretarz i późniejszy łowczy koła. Do prac włączono także stażystów.

W dniu 20.08.1954 r. zostaje powołana komisja likwidacyjna ds. majątku stowarzyszenia w składzie: J. Cichoński – przedstawiciel Koła nr 2, B. Cichoński – przedstawiciel Koła „Jurand ze Spychowa” i L. Rzepczyński – przedstawiciel Koła nr 3. Komisja dokonała podziału majątku. Kołu „Leśna Polana” przypadła kwota 1927 zł 10 gr. Były to zbyt małe pieniądze, aby koło mogło sprawnie funkcjonować.

Już wtedy pojawiły się problemy dyscyplinarne. Wielu myśliwych nie brało udziału w pracach na rzecz koła. W związku z tym skreślono ich z listy członków. Pozostało tylko sześciu członków, a statutowo powinno być minimum ośmiu. Zarząd zwerbował do koła Z. Rakowskiego, R. Krzaczkowskiego, W. Kurzynogę, W. Zielińskiego, A. Brewkę, Z Czerwińskiego.

W 1956 r. do koła wstępuje grupa leśników: Andrzej Różycki, Zygmunt Kołodziej, Leonard Wiklicki, Tadeusz Bojanowski, Bolesław Szymczak, Józef Domaros, Feliks Pestka. Ta stosunkowo liczna grupa myśliwych – leśników miała duży wpływ na zagospodarowanie i ochronę łowisk.
Już na pierwszym polowaniu hubertowskim z udziałem myśliwych – leśników w 1958 r. na rozkładzie było 9 dzików. Kol. Z. Kołodziej został pasowany na rycerza św. Huberta.

Lata 50-te i 60-te nie obfitowały w wysokie stany zwierzyny płowej. Planowano wówczas na obw. nr 35 do odstrzału 5 jeleni byków, 8 łań, 3 cielęta, 5 rogaczy, kilka kóz i 20 dzików. Wykonanie odstrzału rzadko było 100%-owe. Z biegiem lat, kiedy funkcję łowczego objął kol. A. Różycki, sytuacja zaczęła się systematycznie poprawiać. Priorytetem było wtedy zagospodarowanie łowisk. Zwracano większą uwagę na wałęsające się, bezpańskie psy i podejmowano skuteczne działania do walki z tym zjawiskiem.

Nasze koło jako pierwsze na Pomorzu zaczęło organizować polowania dewizowe. Zachęcające były efekty tych polowań, czyli finansowe korzyści. W naszych łowiskach zaczęły się pojawiać piękne okazy jeleni-byków, rogaczy, dzików. Nastąpił wzrost zainteresowania polowaniami dewizowymi. Myśliwi z Austrii wywieźli z naszych łowisk piękne trofea. Myśliwy Erich Kraft upolował jelenia-byka, którego trofeum ważyło 8,40 kg, Karl Mostl – 7,80 kg, Alojzy Heinzinger – 9,20 kg, a myśliwy z Danii pozyskał sarnę rogacza z parostkami o wadze 510 g.

W 1970 r. na Walnym Zgromadzeniu Koła wybrano nowy zarząd w składzie:

Stanisław Szyszko – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Jerzy Caban – sekretarz,

Leonard Wiklicki – skarbnik.

Podczas spotkań na polowaniach zbiorowych rygorystycznie przestrzega się zwyczajów i obyczajów myśliwskich, uczy szacunku do tradycji łowieckich, etyki wobec zwierzyny i wobec kolegów nawzajem.

W 1981 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Stanisław Kotowicz – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Stanisław Żukowski – sekretarz,

Leonard Wiklicki – skarbnik.

W 1983 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Jerzy Caban – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Stanisław Żukowski – sekretarz,

Leonard Wiklicki – skarbnik.

W 1986 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Jerzy Caban – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Stanisław Żukowski – sekretarz,

Jan Cichoński – skarbnik.

W 1989 r. oraz w 1992 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Jerzy Caban – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Stanisław Żukowski – sekretarz,

Jan Cichoński – skarbnik.

19 listopada 1994 r. odbyły się uroczystości 40-lecia naszego Koła. Sygnał „Powitanie”, zgrany przez sygnalistów z Akademii Rolniczej w Poznaniu, rozpoczął część oficjalną uroczystości. Były przemówienia i wspomnienia. Każdy z myśliwych otrzymał pamiątkową statuetkę rogacza.

W 1995 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

January Wysocki – prezes,

Jan Cichoński – łowczy,

Ryszard Jakubas – z-ca łowczego,

Jerzy Henicz – sekretarz,

Paweł Placha – skarbnik.

W 1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Stanisław Szyszko – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Marek Żukowski – sekretarz,

Irena Pielecka – skarbnik.

W 2000 r. Walne Zgromadzenie Koła dokonuje zmiany w składzie zarządu:

Jan Cichoński – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Paweł Placha – z-ca łowczego,

Jerzy Henicz – sekretarz,

Irena Pielecka – skarbnik.

Z uwagi na śmierć kol. Jana Cichońskiego – wieloletniego Członka Zarządu i Prezesa Koła, 31 maja 2003 r. odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa Koła. Jednogłośnie wybrany został kol. Stanisław Szyszko.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z 26 maja 2003 r. kol. Zygmunt Kołodziej – łowczy otrzymał Krzyż Zasługi.

28 sierpnia 2004 r. w Warcinie odbyły się uroczystości 50-lecia naszego koła. Zaczęło się od odegrania przez sygnalistów „Powitania”. Prezes ORŁ w Słupsku, kol. Jerzy Baranowicz odczytał Akt Nadania Sztandaru. Po symbolicznym wbiciu gwoździ sztandar został przekazany na ręce prezesa naszego koła, kol. Stanisława Szyszki. Sztandar nasz otrzymał odznaczenie „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”. Dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Władysław Szkop.

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie Sztandaru. Odbyło się to podczas Mszy Świętej w miejscowym kościele p.w. św. Huberta w Warcinie. Po części oficjalnej członkowie koła i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej kolacji w Technikum Leśnym w Warcinie.

W 2005 r. Walne Zgromadzenie Koła wybiera zarząd w składzie:

Stanisław Szyszko – prezes,

Zygmunt Kołodziej – łowczy,

Paweł Placha – z-ca łowczego,

Eugeniusz Szymczak – sekretarz,

Tadeusz Głuszek – skarbnik.

W 2007 r. Walne Zgromadzenie Koła dokonuje zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu. Nowym prezesem zostaje kol. Irena Pielecka.

Cała oraz dalsza historia naszego Koła dostępna jest w Kronice Koła znajdującej się w siedzibie Koła w Tychowie.